หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2 กรณี

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินในเรื่องที่ มท. ขอปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2 กรณี เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัวมีภาวะสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนี้

          1. ค่าธรรมเนียมแพทย์หรือค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงานกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในคลินิกพิเศษหรือคลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลของทางราชการมีสิทธิเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 300 บาท รวมแล้วไม่เกินปีงบประมาณละ 3,600 บาท

          2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม มีสิทธิเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงรวมแล้วไม่เกินปีงบประมาณละ 3,600 บาทต่อครอบครัว

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          มท. รายงานว่า

          1. ปัจจุบัน กปภ. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัวตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล .. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้กำหนดสิทธิค่าธรรมเนียมพิเศษแพทย์หรือค่าบริการทางการแพทย์พิเศษ กรณีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลในคลินิกพิเศษหรือคลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลของทางราชการ และกรณีผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเลือกใช้สิทธิวันลาเพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของราชการ ซึ่งอาจส่งผลต่อเวลาการปฏิบัติงานให้ กปภ. และประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานลดลง กปภ. จึงได้จัดทำรายละเอียดการปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์นัยมติคณะรัฐมนตรี (7 มีนาคม 2560) รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

9186

 

          ซึ่งการปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ กปภ. ทั้ง 2 กรณี เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของ กปภ. ทั้งหมด ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 20.04 – 22.74 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของ กปภ. ในช่วงปี 2563 – 2567 (ประมาณ 3,452.36 – 3,930.24 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.56 – 0.59 ของประมาณการกำไรสุทธิ

          คณะกรรมการ กปภ. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ กปภ. ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2 กรณี [ตามข้อเสนอของ มท. (กปภ.)] โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 8 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

A9186

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!