หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตราร้อยละ 10 ตามสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะลอ่าวไทย G1/48 ให้แก่บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม .. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว พน.จะออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 ตามแบบ ชธ/3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม .. 2555 ต่อไป

        สาระสำคัญของเรื่อง 

        พน. รายงานว่า แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48 อยู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนห่างจากชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม จำนวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมกระเหนือ ขนาด 161.14 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมกระเหนือส่วนขยาย ขนาด 10.75 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ 171.89 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่สงวนคงเหลือ (พื้นที่ที่บริษัทผู้ถือสัมปทานยังไม่ได้เข้าสำรวจ) จำนวน 56.96 ตารางกิโลเมตร

        ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 พฤศจิกายน 2549) อนุมัติให้สัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/48 ต่อมาได้มีการโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานปิโตรเลียมระหว่างภาคเอกชนหลายครั้ง ซึ่งในครั้งนี้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. ได้ขอโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ในสัมปทานดังกล่าว ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตราร้อยละ 10 ให้กับบริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

9187  

หมายเหตุ : 1 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม .. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 บัญญัติให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิโอนสัมปทานให้แก่บริษัทในเครือได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาต

 

        คณะกรรมการปิโตรเลียมในการประชุมครั้งที่ 6/2563/557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และ พน. พิจารณาการขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมดังกล่าวแล้วเห็นว่า บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ขอรับโอนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นผู้รับสัมปทานตามที่กำหนดในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม .. 2514 จึงเห็นควรอนุญาตให้บริษัท Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งบริษัทถืออยู่ในอัตราร้อยละ 10 ให้แก่บริษัท เอ็มพี จี1 (ประเทศไทย) จำกัด โดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม .. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) .. 2516 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) .. 2550 และให้ พน. ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียม เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 7/2549/75 ตามแบบ ชธ/3/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม .. 2555

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 8 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9187

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!