หมวดหมู่: กลต.

SET 5

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 16 ก.ย. 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 16 ก.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย โชน โสภณพนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 160,000 16.66 ซื้อ Link
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA) นางสาว สิริพร หนูจั่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2563 0 - ซื้อ Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย ซื่อ หยง เสิ่น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เพ่ย ฉี หยี) หุ้นสามัญ 16/09/2563 9,000 8.16 ขาย Link
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 40,000 44.00 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 16/09/2563 20,000 13.80 ขาย Link
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY) นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2563 293,750 0.11 ขาย Link
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) นาย ทรรศิน จงอัศญากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 11/09/2563 10,000,000 0.03 ขาย Link
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) นางสาว เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 155,000 4.80 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 10,000 9.70 ซื้อ Link
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) นาย ธีรวัต อมรธาตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 5,000 2.14 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก) หุ้นสามัญ 10/09/2563 251,000 6.62 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 20,000 13.70 ซื้อ Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 615,000 2.50 ขาย Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 78,500 5.25 ขาย Link
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 17,300 2.20 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 100,000 0.89 ซื้อ Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 667,000 4.50 ซื้อ Link
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 86,000 5.15 ขาย Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 116,000 5.00 ขาย Link
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 10,000 8.15 ขาย Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นาย ประพล มิลินทจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/08/2563 529,567,033 0.10 ซื้อ Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นาย ประพล มิลินทจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2563 500,000 0.09 ขาย Link
เออีซี จำกัด (มหาชน) บล.(AEC) นาย ประพล มิลินทจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/09/2563 469,000,000 0.09 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2563 50,000 2.36 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ประเสริฐ คันธมานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2563 10,000 2.50 ขาย Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์) หุ้นสามัญ 10/09/2563 655,300 38.50 ซื้อ Link
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) นาย ไพบูลย์ คุจารีวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 120,000 19.00 ขาย Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2563 20,000 43.50 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!