หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ .. 2561 จำนวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จำนวน 4 โครงการ) วงเงินรวม 2,748.40 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของหน่วยงานไปดำเนินการ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กษ. รายงานว่า

          1. โครงการ ที่ กษ. เสนอมาในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปีงบประมาณ

2565

ภาระผูกพันงบประมาณ

ปีต่อๆ ไป

รวม

ความพร้อมของโครงการ

1. โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 ขออนุมัติ 2 รายการ ได้แก่

(1) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4

676.20

2,704.80

(ปีงบประมาณ .. 2566 - 2568)

3,381.00

- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

(2) ขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 5

246.00

984.00

(ปีงบประมาณ .. 2566 - 2567)

1,230.00

รวมโครงการที่ 1

922.20

3,688.80

4,611.00

2. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย1 ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่

ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง

228.00

912.00

(ปีงบประมาณ

.. 2566 - 2567)

1,140.00

- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่อยู่ในเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

รวมโครงการที่ 2

228.00

912.00

1,140.00

3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี1 

ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่

ปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1

772.00

3,088.00

(ปีงบประมาณ .. 2566 - 2569)

3,860.00

- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการรังวัดปักหลักเขต

 

รวมโครงการที่ 3

772.00

3,088.00

3,860.00

4. โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์หนองค้อบางพระ จังหวัดชลบุรี2 ขออนุมัติ 3 รายการ ได้แก่

(1) ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์อ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 1

275.60

1,102.40

(ปีงบประมาณ .. 2566 - 2567)

1,378.00

- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

   

(2) ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์อ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 2

275.20

1,100.80

(ปีงบประมาณ .. 2566 - 2567

1,376.00

(3) ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์อ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 3

275.40

1,101.60

(ปีงบประมาณ .. 2566 – 2567

1,377.00

รวมโครงการที่ 4

826.20

3,304.80

4,131.00

รวมก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ

2,748.40

10,993.60

13,742.00

-

 

1 โครงการที่ 1 – 3 เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติ/รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแล้ว

2 โครงการที่ 4 เป็นโครงการที่เสนอมาใหม่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้กรอบวงเงิน 9,500 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ .. 2564 - 2567)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1072

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!