หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ตช. เสนอว่า

          1. โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ .. 2554 ได้กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจไว้ 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) รัฐประศาสนศาสตร์ (2) วิทยาศาสตร์ และ (3) สังคมศาสตร์

          2. ต่อมา ตช. ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตช. เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ ตช. 20 ปี ระยะที่ 1 (.. 2561 – 2565) ซึ่งมีความสอดคล้องรองรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (.. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (.. 2560 - 2564) รวมทั้งติดตามการประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจทุกนายพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจากการปรับปรุงดังกล่าวจึงต้องพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ทันสมัยและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางความรู้ทักษะตามวิชาชีพตำรวจ

          3. ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ ตช. สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) .. .... เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชาดังกล่าว

           จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) .. .... มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

          กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ รวมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชาดังกล่าว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1077

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!