หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1aaa2กลาง

กรมบัญชีกลาง เผยผลใช้จ่าย ไตรมาส 1/2564 ใช้จ่ายแล้ว 31.14 % พร้อมเน้นย้ำ!  เบิกจ่ายไม่สะดุด ในช่วง Work From Home สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

       นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 257,364 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 5.62 โดยงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,023,104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.14 ของวงเงินงบประมาณ 3,285,963 ล้านบาท จำแนกเป็น 1) รายจ่ายลงทุน จำนวน 144,458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.26 ของวงเงินงบประมาณ 648,984 ล้านบาท 2) รายจ่ายประจำ จำนวน 878,646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของวงเงินงบประมาณ 2,636,979 ล้านบาท สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่าย จำนวน 214,617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของวงเงินงบประมาณ 215,275 ล้านบาท

    “ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน และหน่วยงานของรัฐ ได้มีมาตรการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และเหลื่อมเวลามาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ในขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผลกระทบต่อกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยหน่วยงานของรัฐยังสามารถเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้ตามปกติ อีกทั้ง กรมบัญชีกลางยังคงติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดทีมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนกลางและคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อสนับสนุนหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการก่อหนี้ การบริหารสัญญาโครงการต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งการกระตุ้นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว”  อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1</p

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!