หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 .. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

          สาระสำคัญ

          ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 .. .... มีสาระสำคัญ คือ (1) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง เนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยให้แสดงความจำนงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (2) ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 39 วรรคสาม สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 โดยให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

          ทั้งนี้ รง. เสนอว่า เนื่องจากร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 .. .... มีหลักการสำคัญเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถแสดงความจำนงสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือนำส่งเงินสมทบได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุจำเป็นอย่างอื่น ซึ่งมาตรา 84/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม .. 2533 กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการดำเนินการตามมาตรา 39 ออกไปได้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 .. .... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

          รง. ได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง เนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และไม่ได้แสดงความจำนงสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง ธันวาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 1,880,000 คน และผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม 2563 จำนวนประมาณ 90,000 คน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามมาตรการขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แล้ว คาดว่าจะทำให้มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ร้อยละ 10 หรือประมาณ 188,000 คน และคาดว่าจะมีผู้ที่ขาดส่งเงินสมทบตามมาตรา 39 มาส่งเงินสมทบในงวดเดือนที่ขาดส่งเพื่อให้ได้รับสิทธิการเป็นผู้ประกันตนตามมารตรา 39 ตามเดิม ร้อยละ 22 หรือประมาณ 20,700 คน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเพื่อให้มีหลักประกันทางสังคมต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 เมษายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A4239

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!