หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 9


ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันระยะยาว ‘บ.บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน’ที่’AA’ และอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันระยะสั้น ที่ ‘T1+’ แนวโน้ม ‘Stable’

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด (หรือ ‘ผู้ออกหุ้นกู้’) ที่ระดับ’AA’ สำหรับหุ้นกู้ระยะยาว และคงอันดับเครดิตระดับ ‘T1+’ สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น ภายใต้โครงการ Medium-Term Notes วงเงินรวมไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท ปี พ.ศ. 2564 แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’

ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิต ‘AA/Stable’)* หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันโดยธนาคารทหารไทยธนชาต (หรือ ‘ผู้ค้ำประกัน’) อันดับเครดิตหุ้นกู้ดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของธนาคารทหารไทยธนชาตซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ธนาคารทหารไทยธนชาต ในฐานะผู้มีภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันดังกล่าวนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ จากทริสเรทติ้ง

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันดังกล่าว ธนาคารทหารไทยธนชาตตกลงค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม อากร และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยดังต่อไปนี้

สิทธิเรียกร้องอยู่ในลำดับที่เท่าเทียมกัน : สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับชำระหนี้อยู่ในลำดับที่เทียบเท่ากับสิทธิในการรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิที่คงค้าง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

การชำระเงิน : ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระ ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระเงินตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาค้ำประกัน โดยไม่มีการหักกลบลบหนี้กับผู้ออกหุ้นกู้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข : ในกรณีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งกระทำการเพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้) ตกลงผ่อนเวลาในการชำระหนี้หรือผ่อนผันเงื่อนไขใดๆ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมโดยผู้ค้ำประกันจะไม่ถือเอาเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธินสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารทหารไทยธนชาตแต่เพียงประการเดียวเท่านั้น

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธินอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารทหารไทยธนชาตเปลี่ยนแปลงไป

 

ภาพรวมองค์กร

บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด ก่อตั้งโดยธนาคารทหารไทยธนชาต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคาร

ทหารไทยธนชาตถือหุ้นทั้งหมด บริษัทประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทรัพย์สินรอการขาย และหลักประกันที่เกี่ยวข้องที่ถูกโอนมาจากธนาคารทหารไทยธนชาต เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดของธนาคาร บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด

ซึ่งในอดีตเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารทหารไทยธนชาตถือหุ้นทั้งหมด ได้โอนธุรกิจทั้งหมดให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธินเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยสมบูรณ์ เป้าหมายของการโอนธุรกิจทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไทไปยัง บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน คือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไทเสร็จสิ้นกระบวนการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ธนาคารทหารไทยธนชาต (เดิมคือ ธนาคารทหารไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ธนาคารทหารไทยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2537 ในเดือนกันยายน 2547 ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ควบรวมกิจการกันเป็น ธนาคารทหารไทย

ภายหลังการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2550 ING Group ได้กลายเป็นพันธมิตรรายใหม่ของธนาคารทหารไทยในเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารธนชาตกลายเป็นบริษัทย่อยของธนาคารทหารไทยซึ่งเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของทั้งสองธนาคาร สถานะทางเครดิตของธนาคารทหารไทยธนชาต

สะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และการกระจายตัวที่ดีของพอร์ตสินเชื่อ อันดับเครดิตของธนาคารทหารไทยธนชาตยังคำนึงถึงสถานะเงินกองทุนที่ระดับเพียงพอของธนาคาร สถานะเงินทุนและสภาพคล่องที่ระดับค่าเฉลี่ย และการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ที่ระดับเพียงพอ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธนาคาร, 20 มีนาคม 2566

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด (PAMCO)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 30.000 ล้านบาท ในโครงการ Medium-term Notes ปี พ.ศ. 2564

 

 

หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน

AA

PAMCO23OA: หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AA

PAMCO23DA: หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

AA

หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน

T1+

PAMCO23615A: หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

T1+

PAMCO23615B: หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน 1,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

T1+

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

     © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

       ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!