หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

31047 BAAC208


ธ.ก.ส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2565

          ธ.ก.ส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ที่สะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรในทุกมิติสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดิจิทัล และการผนึกกำลังร่วมกันกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (GROW GREEN BALANCE)” โดยมีนายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

          นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า รางวัลที่ ธ.ก.ส. ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและปรับตัวขององค์กร ทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile การให้บริการผ่านเครือข่ายทางการเงิน (Banking Agent) และ แอปพลิเคชัน BAAC Insure เป็นต้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และตอบโจทย์วิถีชีวิตลูกค้าในยุคดิจิทัล และด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาโครงการระหว่างองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จัดตั้ง “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่ความยั่งยืน ด้วย BCG Model”ตามแนวคิด “BCG Model” เพื่อสนับสนุนการปรับรูปแบบการผลิตให้ปลอดสารเคมี (Bio Economy) ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการผลิต (Circular Economy) และกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy) ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการในด้านการปลูกพืชสมุนไพรโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้ประโยชน์จากผลผลิตทั้งลำต้น (Zero Waste) รวมถึงโครงการธนาคารต้นไม้ และชุมชนไม้มีค่า โดยมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจภูมิภาคเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

          และในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

A31047

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!