หมวดหมู่: ข่าวสังคม

31078 BAAC209


รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนขุขันธ์ซุปเปอร์กรีน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานคันนาทองคำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบธุรกิจฟาร์มศุขเมลอน & ผักสลัด ดำเนินธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้แก่ ผักสลัดสายพันธุ์ต่างๆ มะเขือเทศทานสดหลากชนิด และเมล่อน เป็นต้น ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการควบคุมระบบการให้น้ำ สารอาหารและอุณหภูมิด้วยระบบตรวจจับอัตโนมัติและปลูกในระบบโรงเรือนทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนฟรุตฟาร์ม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยหอมทองจำหน่ายไปยังร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ศูนย์การค้าโลตัส และส่งออกจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นหัวขบวนหลักของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยโสธร ซึ่งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และ สนับสนุนการนำนวัตกรรมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยหอมทอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 

          วิสาหกิจชุมชนขุขันธ์ซุปเปอร์กรีนและฟรุตฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการออกแบบ-การจัดการเชิงพื้นที่ แก้หนี้ แก้จนตามแนวทาง D&MBA : Design & Manage by Area ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ออกแบบการเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างครบวงจรบนสาเหตุและปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในชุมชน โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุน ตั้งแต่การเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิต การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การทำบัญชี การควบคุมคุณภาพผลผลิต การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยให้ทั้ง 2 วิสาหกิจชุมชน สามารถต่อยอดธุรกิจไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 

 

 

A31078

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!