หมวดหมู่: ประกัน

วปสรุ่นที่12


คปภ.จัดเต็ม'วิชาการ-กิจกรรม'ต้อนรับการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 12
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ได้จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. หลักการพื้นฐานด้านประกันภัย และเชื่อมความสัมพันธ์

      รวมทั้งแนะนำการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      ในโอกาสนี้ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 12 ประจำปี 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงสูงและมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วปสรุ่นที่12


       โดยเห็นได้จากธุรกิจประกันภัยไทยในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตจากปัจจัยการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อของอุสาหกรรมการท่องเที่ยว การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย
       รวมถึงภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิต การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ และการนำเทคโนโลยีหรือ AI มาใช้ในการรับประกันภัย ส่วนความท้าทายของสำนักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย เช่น สังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการเข้าถึงลูกค้า โดยสำนักงาน คปภ. มีนโยบายในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประกันภัยมีความยืดหยุ่น
คำนึงถึงความยั่งยืน ปรับตัวได้เท่าทันความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ประชาชนและภาคเอกชน เข้าใจ เข้าถึง และเชื่อมั่นระบบประกันภัย มีมาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเหมาะสม สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ยั่งยืนหลากหลายและสะท้อนความเสี่ยงเฉพาะราย เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การพัฒนาสู่องค์กรยั่งยืนที่คล่องตัว ทันสมัย และมีเป้าหมายร่วมกันให้สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย
      การปฐมนิเทศครั้งนี้ยังมีการบรรยายวิชาการในหัวข้อ 'หลักการและกฎหมายประกันภัยที่ควรรู้' โดย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายประกันภัยทั้งระบบที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนแบบเจาะลึกลงในรายละเอียดในชั่วโมงเรียนต่อๆ ไป รวมทั้งมีการแนะนำ'หลักเกณฑ์วิธีการทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP)’
โดย ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้ให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการแก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงได้รับฟังความรู้ในหัวข้อ'กินดี สุขภาพดี อายุยืนยาว' โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์
      นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน รวมทั้งบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
“การปฐมนิเทศ วปส.รุ่นที่ 12 ครั้งนี้ถือว่าครบเครื่องและเข้มข้นในด้านวิชาการเพื่อปูพื้นฐานความรู้หลักการด้านการประกันภัยให้กับผู้เข้ารับการอบรมก่อนเริ่มเรียนจริง รวมทั้งมีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม และเรียนรู้ แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ร่วมกัน ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อศึกษาแบบสหวิทยาการด้านประกันภัย รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานทั้งแนะนำการจัดทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่มตามหัวข้อยุทธศาสตร์ประกันภัยด้านต่างๆ ที่ต้องการขับเคลื่อน เพื่อระดมความคิดเห็นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยของไทย”เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!