หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

5887 SET Manphong


ไตรมาส 1 ปี 2567 ภาพรวมผลประกอบการ บจ. ดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

          บริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 ภาพรวมรายได้และกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อน และธุรกิจการเงินได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

          นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 816 บริษัท คิดเป็น 98.31% จากทั้งหมด 830 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2567 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 646 บริษัท คิดเป็น 79.17% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

          ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บจ. ใน SET มียอดขาย 4,398,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้น 3.1% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 6.8% ซึ่งส่งผลให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 466,858 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 264,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% และ 1.7% ตามลำดับ สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 31 มีนาคม 2567 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) คงที่อยู่ที่ระดับ 1.52 เท่า

          “ภาพรวมผลประกอบการดีขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวส่งผลให้ธุรกิจการบริการและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีกำไรดีขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม การบิน พื้นที่เช่า ค้าปลีก และโทรคมนาคม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งให้ผลประกอบการของธุรกิจการเงินเติบโต แต่อาจกดดันต้นทุนทางการเงินต่อธุรกิจอื่นๆ” นายแมนพงศ์กล่าว

          ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 54,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 6.7% และ 6.4% ตามลำดับ ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5,259 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,607 ล้านบาท

 

สรุปผลประกอบการตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจไตรมาส 1 ปี 2567 (หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มอุตสาหกรรม

ยอดขาย

กำไรจากการดำเนินงาน 

กำไรสุทธิ

Q1/2566

Q1/2567

% Chg.

Q1/2566

Q1/2567

% Chg.

Q1/2566

Q1/2567

% Chg.

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

360,508

359,277

-0.3%

14,980

19,040

27.1%

8,393

13,037

55.3%

- ธุรกิจการเกษตร

47,003

45,792

-2.6%

1,697

1,219

-28.2%

1,240

833

-32.8%

- อาหารและเครื่องดื่ม

313,505

313,485

0.0%

13,283

17,822

34.2%

7,153

12,204

70.6%

สินค้าอุปโภคบริโภค

32,254

36,323

12.6%

1,239

1,308

5.6%

1,329

1,404

5.7%

- แฟชั่น

15,799

16,676

5.6%

509

618

21.5%

704

735

4.5%

- ของใช้ครัวเรือนและสำนักงาน

6,932

6,234

-10.1%

83

-186

-325.3%

86

-225

-362.2%

- ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

9,524

13,413

40.8%

647

876

35.3%

540

893

65.5%

ธุรกิจการเงิน

365,208

426,770

16.9%

117,774

129,095

9.6%

76,309

81,017

6.2%

- ธนาคาร

280,947

328,796

17.0%

108,118

119,848

10.8%

61,860

65,721

6.2%

- เงินทุนและหลักทรัพย์

40,366

48,979

21.3%

16,681

16,881

1.2%

8,558

9,101

6.4%

- ประกันภัยประกันชีวิต

43,895

48,996

11.6%

-7,025

-7,634

-8.7%

5,892

6,194

5.1%

สินค้าอุตสาหกรรม

441,798

442,143

0.1%

9,810

16,245

65.6%

6,565

5,801

-11.6%

- ยานยนต์

32,888

28,976

-11.9%

2,358

1,744

-26.0%

2,223

1,824

-17.9%

- วัสดุอุตสาหกรรม-เครื่องจักร

11,004

12,302

11.8%

279

421

50.8%

192

303

57.8%

- กระดาษและวัสดุการพิมพ์

1,147

977

-14.8%

235

199

-15.5%

210

179

-14.6%

- ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

294,200

302,831

2.9%

3,811

9,948

161.0%

1,454

925

-36.4%

- บรรจุภัณฑ์

57,469

58,499

1.8%

2,280

4,068

78.4%

1,729

3,161

82.8%

- เหล็ก

45,091

38,557

-14.5%

847

-136

-116.0%

757

-591

-178.1%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

346,001

344,937

-0.3%

28,398

28,222

-0.6%

37,008

22,553

-39.1%

- วัสดุก่อสร้าง

179,493

174,503

-2.8%

7,781

7,517

-3.4%

20,270

6,514

-67.9%

- รับเหมาก่อสร้าง

61,428

62,951

2.5%

2,531

2,272

-10.3%

1,271

1,127

-11.3%

- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

105,080

107,482

2.3%

18,086

18,434

1.9%

15,467

14,912

-3.6%

ทรัพยากร

1,727,848

1,788,116

3.5%

173,780

188,846

8.7%

83,745

82,482

-1.5%

- พลังงานและสาธารณูปโภค

1,727,848

1,788,116

3.5%

173,780

188,846

8.7%

83,745

82,482

-1.5%

บริการ

690,998

760,935

10.1%

40,525

57,265

41.3%

30,195

38,964

29.0%

- พาณิชย์

519,131

555,137

6.9%

11,911

14,393

20.8%

16,258

15,641

-3.8%

- การแพทย์

51,837

57,309

10.6%

8,491

10,269

20.9%

6,978

8,463

21.3%

- สื่อและสิ่งพิมพ์

12,339

12,668

2.7%

710

621

-12.6%

846

638

-24.6%

- บริการเฉพาะกิจ

3,258

3,733

14.6%

203

322

58.4%

194

268

38.3%

- ท่องเที่ยวและสันทนาการ

47,837

55,547

16.1%

3,300

5,211

57.9%

178

3,214

1702.9%

- ขนส่ง

56,596

76,541

35.2%

15,909

26,449

66.2%

5,741

10,740

87.1%

เทคโนโลยี

239,981

239,703

-0.1%

22,300

26,837

20.3%

16,863

19,547

15.9%

- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

91,403

89,732

-1.8%

6,156

6,699

8.8%

4,753

6,150

29.4%

- เทคโนโลยีและการสื่อสาร

148,578

149,972

0.9%

16,144

20,138

24.7%

12,110

13,397

10.6%

Total SET

4,204,597

4,398,203

4.6%

408,804

466,858

14.2%

260,407

264,805

1.7%

 

 

5887

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!